Klientská karta EUC

Všeobecná pravidla Klientské karty EUC pro čerpání výhod v síti EUC Lékáren.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Organizátorem věrnostního programu „V naší Péči“ klientské karty EUC  je společnost EUC a.s. , se sídlem Praha 6, Evropská 859/115, PSČ 160 00, IČ: 26730413, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7918 (dále jen „společnost EUC a.s.“).

1.2 Věrnostního programu se mohou účastnit všichni klienti lékáren provozovaných v síti společností  EUC a.s., kteří se za podmínek stanovených v těchto všeobecných pravidlech stanou držiteli Klientské karty Programu „V naší péči“.

1.3 Klientskou kartu EUC lze uplatnit v následujících lékárnách:

EUC Lékárna České Budějovice Matice školské 1786/17, 370 01 České Budějovice
EUC Lékárna Hluboká Potoční 1632, 37341 Hluboká nad Vltavou
EUC Lékárna Frýdlant V Úvoze 860, 464 01 Frýdlant
EUC Lékárna Liberec Klášter Klášterní 2/117, 460 01 Liberec
EUC Lékárna Liberec Pražská Pražská 152/36, 460 01 Liberec
EUC Lékárna Hradec Králové Bratří Štefanů 895 Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
EUC Lékárna Hradec Králové - za Alessandrií Třída SNP 638/14, 500 03 Hradec Králové
EUC Lékárna Pardubice Karla Šípka 282, 530 09 Pardubice
EUC Lékárna Pardubice - Vektor Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice
EUC Lékárna Přelouč Libušina 1379, 535 01 Přelouč
EUC Lékárna Kladno Huťská 211, 272 80 Kladno
EUC Lékárna Slaný Smetanovo náměstí 1358/3, 274 01 Slaný
EUC Lékárna Plzeň Denisovo nábřeží 1000/4, Plzeň 301 00
EUC Lékárna Ústí nad Labem Masarykova 2000/92, 400 01 Ústí nad Labem
EUC Lékárna Ostrava-Poruba Opavská 962/39, 708 68 Ostrava
EUC Lékárna Zlín třída Tomáše Bati 5135, 760 01 Zlín
EUC Lékárna Olomouc Wellnerova 1215/3, 779 00 Olomouc
EUC Lékárna Majerského Majerského 2038/21, 149 00 Praha
EUC Lékárna Opatovská Opatovská 1763/11, 149 00 Praha 11 – Chodov
EUC Lékárna Šustova Šustova 1930/2, 148 00 Praha 11
EUC Lékárna Kartouzská Kartouzská 204/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov
EUC Lékárna Počernická Počernická 699/62e, 108 00 Praha
EUC Lékárna Plaňanská Plaňanská 573/1, 108 00 Praha 10 – Malešice
EUC Lékárna Chrást Nám. Čsl. Legií 599, 330 03 Chrást

 

(dále jen „síť  EUC Lékáren.“).

V případě rozšíření lékáren společnosti EUC a.s. o další lékárnu nebo změny adresy některé z výše uvedených lékáren, která nebude zohledněna ve výše uvedeném výčtu změnou těchto pravidel, není vyloučeno, že věrnostní program bude poskytovat i tato nová lékárna či  lékárna na nové adrese. Věrnostní program bude v této lékárně poskytován dle těchto všeobecných pravidel, pokud v této lékárně bude přijata žádost o vydání Klientské karty EUC  a klientovi zde bude následně touto lékárnou předána Klientská karta EUC  nebo pokud nebude dosavadním držitelům Klientských karet EUC v této lékárně sděleno, že věrnostní program zde neplatí.

2. Výhody poskytované držitelům Klientské karty EUC 

2.1. Držitelé Klientské karty EUC  jsou oprávněni po jejím předložení čerpat výhody a slevy, zejména se jedná o:

  • sleva z doplatku na regulované hrazené přípravky,
  • sleva na vybraný volně prodejný sortiment
  • přepočet na body v podobě za 100 Kč – 10 bodů; 10 bodů = 1 Kč sleva,
  • sleva na vybrané léčivé přípravky plně hrazené klientem
  • osobní karta každého klienta. 

3. Obecná pravidla uplatňování slev a načítání bodů

3.1. Podpisem Registračního lístku žadatele o Klientskou kartu EUC  klient souhlasí s těmito všeobecnými pravidly poskytování slev a načítání bodů a zavazuje se, že tyto podmínky bude dodržovat, o čemž je při podpisu Registračního listu výslovně informován.

3.2. Výhody věrnostního programu jsou klientům poskytovány pouze po předložení Klientské karty EUC při uskutečnění nákupu v některé z lékáren ze sítě EUC lékáren 

3.3. Klientská karta EUC je přenositelná, což znamená, že ji při nákupu může předložit i osoba odlišná od jejího držitele a výhody budou poskytnuty této osobě.

3.4. Společnost EUC a.s. informuje držitele Klientských karet EUC o možném stahování léčiv, nežádoucích účincích u přípravků vázaných ke Klientské kartě EUC, aktuálních nabídkách nebo výhodách formou:

  • telefonicky nebo formou mobilní SMS;
  • adresné distribuce letáků do poštovních schránek;
  • zasílání emailových newsletterů a dalších e-mailových nabídek.

3.5. Zákazník, který předložením Klientské karty EUC uplatňuje slevu, je oprávněn před uskutečněním nákupu požadovat informaci o výši celkové slevy.

4. Pravidla pro získávání bodů

4.1. Za nákup volně prodejných léčivých přípravků a dalších produktů v síti EUC Lékáren lze získat dle těchto podmínek body na účet Klientské karty EUC  . Body se však nenačítají při výdeji léčivých přípravků, které mají stanovenu úhradu z prostředků veřejného zdravotního
pojištění, a to bez ohledu na to, zda jsou v konkrétním případě skutečně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění nebo zda si je plně hradí pacient, a při nákupu počáteční kojenecké výživy.

4.2. Za každých 100 Kč hodnoty nákupu se na účet Klientské karty EUC přičte 10 bodů.

4.3. Body se zaokrouhlují matematicky na celá čísla.

4.4. Za nákup, ve kterém jsou uplatňovány body formou slevy dle těchto pravidel, se body nenačítají.

4.5. Informace o stavu bodů na účtu poskytne klientovi na požádání kterákoliv lékárna ze sítě EUC Lékáren .

5. Pravidla pro uplatnění bodů

5.1. Nasbírané body v rámci věrnostního programu, může klient využít uplatněním slevy na nákup produktů z nabídky EUC Lékáren , s výjimkou léčivých přípravků, které mají stanovenu úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a to bez ohledu na to, zda jsou v konkrétním případě skutečně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění nebo zda si je plně hradí pacient.

5.2. Pro využití bodů při platbě formou slevy za nákup je třeba, aby na účtu Klientské karty EUC bylo nasbíráno nejméně 400 bodů.

5.3. Za každých 10 bodů bude poskytnuta sleva ve výši 1,- Kč.

6. Slevy na doplatky

6.1. Sleva je poskytována maximálně do výše maximální obchodní přirážky lékárny při výdeji léčivého přípravku na předpis, tj. formou jejího neuplatnění v souladu s platnou legislativou. V případě změny legislativy, si společnost EUC a.s. vyhrazuje právo poskytovat slevu dle tohoto článku pouze v souladu s ní.

6.2. O aktuální výši doplatku informuje lékárna držitele Klientských karet EUC před nákupem konkrétního léčivého přípravku.

6.3. Celková výše slevy z doplatku je uvedena na účtence.

7. Jak se stát držitelem Klientské karty EUC

7.1. Držitelem Klientské karty EUC se může stát pouze osoba, která dovršila 18 let věku a která nebyla soudem omezena ve své svéprávnosti.

7.2. Klient se může stát držitelem Klientské karty EUC, pokud řádně, pravdivě a úplně vyplní Registrační lístek žadatele o Klientskou kartu EUC, kterou lze v listinné podobě získat na požádání v kterékoliv lékárně ze sítě EUC Lékáren Za řádné vyplnění se považuje vyplnění Registračního lístku žadatele  o  Klientskou kartu EUC minimálně v rozsahu jména a příjmení, data narození, adresy bydliště, emailové adresy, telefonního či mobilního čísla a souhlasu se zpracováním osobních údajů, které klient v žádosti uvede.

7.3. Vyplněný Registrační lístek žadatele  klient předá v kterékoliv lékárně ze sítě EUC Lékáren, ve které mu bude následně v případě řádně, pravdivě a úplně vyplněných údajů na počkání na místě předána Klientská karta EUC.

7.4. V případě podezření na nekalé jednání klienta či v případě nepravdivých, neúplných či chybějících údajů v Registračním lístku žadatele  lékárna Klientskou kartu EUC klientovi nepředá. V případě nejistoty rozhoduje s konečnou platností jednotlivá lékárna ze sítě EUC Lékáren . Na předání Klientské karty EUC není právní nárok.

7.5. Klient se stává držitelem Klientské karty EUC v okamžiku, kdy mu je na základě vyplněného Registračního lístku žadatele předána Klientská karta EUC, která je vyobrazena níže:


7.6. Každý klient se může stát držitelem pouze jedné Klientské karty EUC.

7.7. Klientská karta EUC zůstává i po jejím předání zákazníkovi vlastnictvím společnosti EUC a.s.

8. Ukončení či pozastavení členství ve věrnostním programu

8.1. Každý držitel Klientské karty EUC je kdykoliv oprávněn požádat o zrušení své Klientské karty EUC, a to oznámením tohoto požadavku v kterékoliv lékárně ze sítě EUC Lékáren nebo písemně na adresu sídla společnosti EUC a.s.  Lékárna v bezodkladně deaktivuje jeho Klientskou kartu EUC a na takto deaktivovanou kartu již nebude dále možné čerpat výhody plynoucí z věrnostního programu. Nárok na výhody vyplývající z nasbíraných bodů deaktivací Klientské karty EUC zaniká.

8.2. K automatické blokaci Klientské karty EUC a deaktivaci Klientské karty EUC dojde v případě, že zákazník nepředloží Klientskou kartu EUC v žádné pobočce po dobu 2 let.

8.3. Společnost EUC a.s. si vyhrazuje právo Klientskou kartu EUC zrušit a deaktivovat v případě, že bude mít podezření na zneužití Klientské karty EUC či v případě, kdy zjistí, že se jedná o druhou kartu stejného zákazníka (duplicita karet).

8.4. Společnost EUC a.s. si vyhrazuje právo Klientskou kartu EUC zrušit a deaktivovat v případě, že bude mít podezření, že došlo k uvedení nepravdivých či nesprávných údajů v Registračním lístku žadatele  o  Klientskou kartu EUC nebo že klient zneužije výhody, které jsou mu v souvislosti s předložením Klientské karty EUC poskytovány nebo poruší jakýmkoliv způsobem tyto podmínky.

9. Povinnosti držitele Klientské karty EUC

9.1. Držitel Klientské karty EUC je povinen bezodkladně oznámit každou změnu údajů, které vyplnil v Registračním lístku žadatele o  Klientskou kartu EUC, a to osobně či telefonicky ve kterékoliv lékárně ze sítě EUC Lékáren nebo písemně na adresu sídla společnosti EUC a.s.

9.2. Společnost EUC a.s. nenese odpovědnost za nepravdivé, neúplné či chybějící údaje uvedené v Registračním lístku žadatele o  Klientskou kartu EUC nebo uvedené či neuvedené při povinnosti oznámení jejich změny.

9.3. Držitel Klientské karty EUC je povinen tuto opatrovat před ztrátou. Společnost EUC a.s. nenese odpovědnost za případnou ztrátu Klientské karty EUC jejím držitelem či za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s poškozením, zničením nebo zneužitím.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Podmínky ochrany osobních údajů jsou řešeny ve zvláštním dokumentu uveřejněným na stránkách organizátora Programu.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto podmínky jsou platné od 25. 5. 2018 a nahrazují v plném rozsahu veškeré předchozí podmínky Klientské karty EUC. Vydání těchto podmínek nemá vliv na výši nasbíraných bodů na účtech Klientských karet EUC dosavadních držitelů Klientských karet EUC.

11.2. Společnost EUC a.s. je oprávněna kdykoliv tyto podmínky změnit uveřejněním na svých internetových stránkách www.euc.cz. Tyto nové podmínky jsou od okamžiku jejich zveřejnění platné a účinné pro dosavadní držitele Klientských karet EUC. Nevyžádá-li si držitel Klientské karty EUC zrušení registrace ve lhůtě 5 dnů od jejich zveřejnění, má se za to, že s doplněnými podmínkami souhlasí.

11.3. Společnost EUC a.s. je oprávněna kdykoliv tento věrnostní program zrušit bez náhrady. V takovém případě uvědomí všechny držitele karet e-mailem o této skutečnosti přiměřeně předem. Nasbírané body je možné uplatnit pouze před skončením věrnostního programu.