Audiometrie

Opavská 962/39
708 68 Ostrava
3.patro

pro objednání

+420 597 437 777
;

Lidský sluch, audiologie a audiometrie

Pro celkový vývoj člověka je sluch a řeč nezastupitelný. Poškozením sluchu je člověk ochuzen až o 60% informací, což přináší deprivační syndrom. Komunikace s člověkem s těžkou sluchovou poruchou je těžkopádná a vyčerpávající.

Audiologie obecně je věda, která zkoumá způsoby a možnosti vnímání zvuku.

Audiologie z hlediska medicínského je lékařský obor, jehož předmětem je lidský sluch. Zabývá se vyšetřováním sluchu, léčbou a rehabilitací sluchově postižených.

Základní pracovní metodou audiologie je  audiometrie  – vlastní měření sluchu.

Audiologie je vázaná na specifické prostředí a speciální vysoce citlivé přístroje – audiometrické komory, audiometrie, tympanometrie atd. V audioologii je nezbytně nutná těsná spolupráce celého týmu odborníků. Odborný lékař (ORL, foniatr), audiometrická sestra, akustik, elektroinženýr, psycholog, logoped a další.

Audiometrické vyšetření

Audiometrické vyšetření zjišťuje prah vzdušného a kostního vedení v rozsahu 125Hz až 8000Hz. Oblast podstatná pro lidskou řeč je 500 – 2 000Hz. Pokud je sluch této oblasti jakkoliv poškozen v ke zhoršení slyšení

Samotné audiometrické vyšetření je specifické v tom, patří mezi objektivní vyšetření, přestože je velice subjektivní. Záleží na dobrém poučení klienta a zkušenostech audiometrických sester. Vyšetření je limitováno 15 minutami ve Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami podle Vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR č. 493/2005 Sb.
Audioologická sestra je specialistka a musí absolvovat specializační kurz pro audiometrii.

Audiometr (MA 52) je přístroj na vyšetření sluchu, který je schopen produkovat různé akustické signály.

Všechny audiometrie podléhají povinné roční kontrole funkčnosti a dvouleté kalibraci a ověření metrologickým ústavem, které jsou vyžadovány pojišťovnami k proplácení nasmlouvaných příslušných kódů.

Sluchové ztráty v % dle Fowlera doplněnou minulou. Je to hodnocení, které získáte ztrátu sluchu proti sluchu normálního zdravého klienta do 20 let.

Audiometrické vyšetření je základním vyšetřením. Doplňuje se tympanometrií (impedanční audiometrie), vyšetřením evokovaných potenciálů, otoakustickými emisemi, elektronystagmografem (provádí se na specializovaném ORL pracovišti).

Organizace audiometrických vyšetření:

Audiometrické vyšetření vždy lékař dle objednávkové knihy. Akutní případy jsou měřeny mezi objednanými klienty.

Pokud si klient vyšetření vyžádá, je potřeba doložit doporučení praktického lékaře nebo její hrad v rozsahu Ceníku výkonů hrazených pacientů v hotovosti.

Bližší informace a možnost objednat se na audio vyšetření naleznete v ambulancích ORL oddělení.