Audiometrie

Opavská 962/39
708 68 Ostrava

;

Lidský sluch, audiologie a audiometrie

Pro celkový vývoj člověka je sluch a řeč nezastupitelný. Poškozením sluchu je člověk ochuzen až o 60% informací, což vyvolává deprivační syndrom. Komunikace s člověkem s těžkou sluchovou vadou je těžkopádná a vyčerpávající.

Audiologie obecně je věda, která zkoumá způsoby a možnosti vnímání zvuku.

Audiologie z hlediska medicínského je lékařský obor, jehož předmětem zájmu je lidský sluch. Zabývá se  vyšetřováním sluchu, léčbou a rehabilitací sluchově postižených.

Základní pracovní metodou audiologie je audiometrie – vlastní měření sluchu.

Audiologie je vázaná na specifické prostředí a speciální vysoce citlivé přístroje – audiometrické komory, audiometry, tympanometry atd. V audiologii je nezbytně nutná těsná spolupráce celého týmu odborníků. Odborný lékař (ORL, foniatr), audiometrická sestra, akustik, elektroinženýr, psycholog, logoped a další.

Audiometrické vyšetření

Audiometrické vyšetření zjišťuje prah vzdušného a kostního vedení v rozsahu 125Hz až 8000Hz. Oblast podstatná pro lidskou řeč je 500 – 2 000Hz. Pokud je sluch v této oblasti jakkoliv poškozen dochází ke zhoršenému slyšení.

Samotné audiometrické vyšetření je specifické v tom, že patří mezi objektivní vyšetření, přestože je velice subjektivní. Záleží na dobrém poučení klienta a zkušenostech audiometrické sestry. Vyšetření je limitováno 15 minutami ve Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 493/2005 Sb.
Audiologická sestra je specialistka a musí absolvovat specializační kurz pro audiometrii.

Audiometr (MA 52) je přístroj na vyšetření sluchu, který je schopen produkovat různé akustické signály.

Všechny audiometry podléhají povinné roční kontrole funkčnosti a dvouleté kalibraci a ověření metrologickým ústavem, které jsou vyžadovány pojišťovnami k proplácení nasmlouvaných příslušných kódů.

Sluchové ztráty v % dle Fowlera doplňují stanovenou diagnózu. Je to hodnocení, které vyjadřuje ztrátu sluchu proti sluchu normálního zdravého klienta do 20 let.

Audiometrické vyšetření je vyšetřením základním. Doplňuje se tympanometrií (impedanční audiometrie), vyšetřením evokovaných potenciálů, otoakustickými emisemi, elektronystagmografem (provádí se na specializovaném ORL pracovišti).

Organizace audiometrických vyšetření:

Audiometrické vyšetření indikuje vždy lékař dle objednávkové knihy. Akutní případy jsou měřeny mezi objednanými klienty.

Pokud si klient vyšetření vyžádá, je potřeba doložit doporučení praktického lékaře nebo jej hradí v rozsahu Ceníku výkonů hrazených pacientem v hotovosti.

Bližší informace a možnost objednat se na audiologické vyšetření naleznete v ambulancích ORL oddělení.