AKREDITACE – odborná praxe pro radiologické asistenty

Masarykova 2000/92
400 01 Ústí nad Labem
3. patro, budova A

;

Hlavní školitel: Mikšovská Kateřina

tel.: 608 36 66 79
e-mail: katkamiksovska@seznam.cz

Hlavní garant: Chocholová Jindřiška – vrchní laborantka

tel.: 601 55 60 54 
e-mail: jindriska.chocholova@eucklinika.cz

Přihlášku k odborné praxi najdete zde.

Vyplněnou přihlášku zašlete na výše uvedenou adresu nebo na email: jindriska.chocholova@eucklinika.cz

Po obdržení Vaší žádosti Vás budeme kontaktovat, zašleme Vám smlouvu k podpisu o zajištění praxe a fakturu pro úhradu účastnického poplatku.

Náplň a cíl praxe

Odborná praxe je určena pro radiologické asistentyky, kteří chtějí získat odbornou způsobilost v zobrazování mamární diagnostice.

Náplň praxe:

 • praktické procvičování technik používaných k zobrazování prsní žlázy – správné polohování základních mamografických projekcí, praktické využití nestandardních projekcí, technika snímkování malých i velkých prsů, imobilních pacientek, mužů apod. Snímkovací techniky u žen po operačních výkonech na prsech, s implantáty, rekonstrukčními výkony.
 • demonstrace a nácvik odstranění nejčastějších chyb při snímkování
 • praktické provádění používání manuálního a automatického snímkovacího režimu, standardizace projekcí, komprese a dalších vstupních parametrů
 • praktický nácvik asistencí u celého spektra intervenčních výkonů užívaných v mamodiagnostice – core cut biopsie, vakuová biopsie, stereotaktická biopsie, punkce, duktografie, značení lézí před chirurgickým výkonem.
 • seznámení se s organizací provozu screeningového mamografického pracoviště
 • praktické provádění zkoušek provozní stálosti a nácvik odstraňování chyb při nevyhovujících testech

Cíl:

 • Absolvováním akreditovaného certifikovaného kurzu (podle modulu OM 2e) získá absolvent/ka zvláštní odbornou způsobilost v zobrazování v mamární diagnostice. K úspěšnému ukončení kurzu je mimo ústní zkoušky zapotřebí doložit absolvování odborné praxe dle modulu OM 3e.
 • prohloubení teoretických vědomostí získaných v Certifikovaném kurzu v mamografickém zobrazování

literatura:

 • ABRAHÁMOVÁ, J., DUŠEK, L., a kol. Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu, Praha, Grada,2003
 • DANEŠ, J., a kol. Základy mamografie, Praha, X-Egem 2002.
 • PETRUŽELKA, L. Doporučené postupy pro praktické lékaře – karcinom prsu
 • SKOVAJSOVÁ, M, Mamodiagnostika, Praha, Galén 2003
 • TABÁR, L., TOT, T., B. Dean P: Brest Cancer – Early Detection with mammography,Thieme, Stuttgart, Germany, 2007.
 • Další zdroje validních informací: mamo.cz, linkos.cz