Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Já, v tomto online rezervačním formuláři uvedený/á, tímto dávám
  1. společnosti EUC a.s., IČ: 267 30 413, se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7918.
   (dále jen „správce OÚ“)
  souhlas se zpracováním mých níže specifikovaných osobních údajů, a to výlučně za účelem realizace vlastních marketingových aktivit a zprostředkování marketingových aktivit společností, kteří:
  1. jsou poskytovateli zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“), a
  2. jsou alespoň z části vlastněné správcem OÚ,
  a to zejména za účelem zprostředkování mi jejich obchodních nabídek k provedení zdravotnických výkonů.
 2. Správci OÚ dávám výslovný souhlas se zpracováním těch mých osobních údajů, které jsem mu poskytl/a v rámci formuláře, který jsem vyplnil/a v souvislosti s mou rezervací termínu návštěvy u poskytovatele zdravotních služeb na internetové stránce: „https://live.euc.cz“, tj.: osobní jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a případně i datum narození, první dvě číslice za lomítkem rodného čísla a údaje uvedené ve formuláři do kolonky „poznámka nebo zpráva pro nás“ (dále jen „osobní údaje“ ).
 3. Právním důvodem zpracování osobních údajů je tento souhlas se zpracováním osobních údajů.
 4. Souhlasím, aby správce OÚ mé osobní údaje zpracovával k výše uvedenému účelu a uchovával po dobu trvání výše uvedeného účelu, nejdéle však po dobu 7-mi (slovy: sedmi) let, a to v prostorách na adrese sídla správce OÚ.
 5. Souhlasím s tím, aby správce OÚ v případě opodstatněné potřeby a v souladu s účelem vymezeným v tomto souhlase poskytl osobní údaje příjemcům osobních údajů, kterými výlučně můžou být společnosti, kteří tvoří zdravotnickou skupinu EUC, tzn.:
  1. poskytovatelé zdravotních služeb ve smyslu zákona zdravotních službách, kteří jsou alespoň z části vlastnění správcem OÚ.
 6. Jsem si vědom/a, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejících ze souhlasu, který byl dán před odvoláním (odvolání souhlasu nemá účinky zpětně). Odvolání lze učinit jednostranným písemným prohlášením vůči správci OÚ, doručeným do místa sídla správce OÚ. Pokud souhlas odvolám, mohu požadovat, aby správce OÚ záznam a upravený záznam vymazal.
 7. Jsem si vědom/a svého práva na přístup k osobním údajům. Mohu po správci OÚ požadovat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, případných příjemcích osobních údajů, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy. Správce OÚ je povinen na mou žádost poskytnout i kopii záznamu/upraveného záznamu.
 8. Jsem si vědom/a svého práva požadovat, aby mi správce OÚ poskytl ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu osobní údaje, které jsou zpracovány, a případně tyto předal jinému správci, kterého určím.
 9. Jsem si vědom/a svého práva, v případě podezření na nezákonný postup správce OÚ při zpracování osobních údajů, podat podnět/stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 10. Jsem si vědom/a, že se v souvislosti se zpracováním osobních údajů realizovaným správcem OÚ mohu obrátit na pověřence pro ochranu OÚ, jehož funkci u správce OÚ vykonává Ing. Jiří Benedikt, tel. číslo: +420 731 546 921, emailová adresa: jiri.benedikt@euc.cz
 11. Tento souhlas je svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem mé vůle a uděluji jej dobrovolně a bezplatně.